วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นักเรียนมีทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดคล่อง ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ และการสื่อสาร มีทักษะการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รักชุมชนรักษ์ศิลปะประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
๒. พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ
๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย
๔. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
๕. ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนรักความเป็นไทย
๖. ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัย
๗. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
๘. จัดให้มีแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือของการบริหาร

เป้าหมาย
๑. นักเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน การคิด มีความสามารถทั้งทางด้านวิชาการวิชาชีพ เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. นักเรียนรักการทำงาน มีทักษะในการประกอบอาชีพสุจริต
๓. นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจแข็งแรง สมบูรณ์
๔. นักเรียนรักความเป็นไทย รักท้องถิ่น และใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
๕. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และระเบียบวินัย
๖. นักเรียนมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย สามารถดำรงตนอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข

จุดเน้น

นักเรียนทุกระดับชั้น อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดคล่อง มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น